• Subcribe to Our RSS Feed

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI S.O.S. OBRONY POCZĘTEGO ŻYCIA  

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia zwana w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie dnia 20 listopada 1989 roku. Rep. A nr VII działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97) oraz niniejszego Statutu.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

§ 4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§ 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II Cel i zasady działania Fundacji

§ 7. Celami Fundacji są:
1.    obrona poczętego życia;
2.    pomoc i opieka nad samotnymi matkami i ich dziećmi;
3.    upowszechnianie wśród młodzieży i młodych małżeństw wiedzy dotyczącej życia w małżeństwie i rodzinie;
4.    organizowanie sympozjów naukowych i kongresów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

§ 8.

1.    Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: a/ gromadzenia środków finansowych i zasobów materialnych; b/ szerzenia oświaty zdrowotnej dotyczącej ochrony poczętego życia i naturalnego planowania rodziny; c/ współpracy ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami kościelnymi, państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, a także z osobami fizycznymi, współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. d/ inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych działań, takich jak np. pokazy, wystawy, wydawnictwa, publikacje, mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji.
2.    Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: a/ prowadzenia domów dla samotnych matek; b/ organizowania seminariów, konferencji, zjazdów, kongresów dotyczących ochrony poczętego życia i naturalnego planowania rodziny; c/ produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich w ramach prowadzonych szkoleń zawodowych dla samotnych matek i przystosowania zawodowego młodzieży; d/ sprzedaż wyrobów i usług wytworzonych przez podopiecznych Fundacji;
3.    Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z której całość zysku netto służyłaby realizacji celów statutowych.

§ 9.

1.    Kierunki i priorytety realizacyjne celów statutowych Fundacji są ustalane przez Zarząd Fundacji.
2.    Działalność Fundacji jest prowadzona na podstawie planów rocznych i programów wieloletnich ustalanych przez Zarząd Fundacji.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 10. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 2.000.000 zł. stanowiący fundusz założycielski Fundacji.

§ 11.

1.    Dochodami Fundacji są:
a.    dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
b.    dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
c.    subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu RP, jak i z zagranicy;
d.    dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych Fundacji;
e.    odpłatnej działalności pożytku publicznego;
f.    dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
2.    Fundacja nie może:
a.    udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach Statutu „osobami bliskimi”;
b.    przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c.    wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d.    dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 12. Organami Fundacji są:

a.    Rada Fundacji;
b.    Zarząd Fundacji. Rada Fundacji

§ 13.

1.    Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
2.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
3.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
4.    Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 14.

1.    Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.    Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3.    Fundator jest przewodniczącym Rady Fundacji.
4.    Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które pozostały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.
5.    Rada Fundacji wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego.
6.    Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady
7.    Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady i następuje w przypadku istotnego naruszenia przez członka Rady postanowień Statutu.
8.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji członka lub śmierci członka Rady.

§ 15.

1.    Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.    Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu złożony na piśmie.
3.    W razie nieobecności przewodniczącego, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im wiceprzewodniczący Rady.
4.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczącego.

§ 16. Do Rady Fundacji należy:

1.    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji lub istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień Statutu;
2.    ocena pracy Zarządu Fundacji;
3.    występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
4.    opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd;
5.    opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
6.    opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
7.    kontrolowanie prawidłowości działalności statutowej Fundacji;
8.    dokonywanie kontroli finansowej Fundacji;
9.    Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez Statut do kompetencji Rady. Zarząd Fundacji

§ 17.

1.    Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.    Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza Fundacji.
3.    Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.
4.    Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie.

§ 18. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 19. Zarząd w szczególności:
1.    reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2.    Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
3.    Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
4.    Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;
5.    Sporządza roczne sprawozdania finansowe i przedstawia je Radzie Fundacji;
6.    Ustala regulamin Biura Fundacji.

§ 20. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos prezesa lub, pod jego nieobecność, wiceprezesa.

§ 21. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: prezes lub wyznaczony przez Zarząd członek Zarządu Fundacji.

Rozdział V Zmiana Statutu

§ 22. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 23.
1.    Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2.    Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI Działalność gospodarcza

§ 24. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie:

1.    63.12.z działalność portali internetowych
2.    63.91.z działalność agencji informacyjnych
3.    61.20.z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
4.    61.30.z działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
5.    60.10.z nadawanie programów radiofonicznych
6.    60.20.z nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
7.    59.11.z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
8.    59.13.z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
9.    59.12.z działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
10.    59.14.z działalność związana z projekcją filmów
11.    61.10.z działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
12.    47.63.z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
13.    47.62.z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14.    63.99.z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.    46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
16.    46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
17.    46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
18.    46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
19.    46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
20.    46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
21.    46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
22.    46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
23.    46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
24.    46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
25.    46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
26.    46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
27.    46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
28.    46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
29.    46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
30.    46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
31.    46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
32.    46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
33.    46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
34.    46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
35.    46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
36.    46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
37.    46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
38.    46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
39.    46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
40.    46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
41.    46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
42.    46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
43.    46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
44.    46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
45.    46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.    46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
47.    46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inż. lądowej i wodnej
48.    46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
49.    46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
50.    46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
51.    46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
52.    46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
53.    46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
54.    46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
55.    46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
56.    46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
57.    46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
58.    46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
59.    46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
60.    85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
61.    85.10.Z Wychowanie przedszkolne
62.    85.31.c licea profilowane
63.    85.32.b zasadnicze szkoły zawodowe
64.    85.42.b szkoły wyższe
65.    85.20.z szkoły podstawowe
66.    85.31.a gimnazja
67.    88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.    88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
69.    87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
70.    87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
71.    87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
72.    93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
73.    55.90.Z pozostałe zakwaterowanie
74.    85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
75.    85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
76.    94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 25.

1.    Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2.    Działalnością gospodarczą, którą prowadzi Fundacja, kieruje Zarząd.
3.    Zarząd Fundacji, powołując odpowiednie jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej, określa prawa i obowiązki ich kierowników oraz regulaminy.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 26.
1.    Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28.

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji przekazuje się na rzecz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.